Peshmerga Destroys ISIS Weapons Cache

Peshmerga fighters target and destroy an ISIS weapons cache in south Kirkuk.