Iraqi 'Rambo' Dual Firing Machine Guns

The Iraqi "John Rambo" dual firing what appears to be PK 7.62 mm machine guns.

Categories

Video Shock and Awe