Navy 242nd Birthday Motivational Video

Happy Birthday, U.S. Navy - 2017. (U.S. Navy)