V22 Osprey Crash

Crazy clip of the controversial V22 Osprey crashing sideways on its wing.